Sangli | सांगलीच्या ऊस दराबाबतची बैठक निष्फळ, ऊस दराची कोंडी कायम