"હું જનતાને અપીલ કરું છું કે મને યથાશક્તિ ફાળો અને વોટ આપે": મહેસાણા કોંગ્રેસના ઉમેદવારે માંગ્યા નોટ અને વોટ

Congress candidate from Mehsana LS seat urges voters to help him with deposit for contesting polls

Trending news