આ કેવી હોસ્પિટલ..?, દર્દીને ચાલુ બોટલ સાથે યુરિનના સેમ્પલ માટે મોકલાયો, સુરતની સ્મીમેર હોસ્પિટલ ફરી વિવાદમાં આવી...

આ કેવી હોસ્પિટલ..?, દર્દીને ચાલુ બોટલ સાથે યુરિનના સેમ્પલ માટે મોકલાયો, સુરતની સ્મીમેર હોસ્પિટલ ફરી વિવાદમાં આવી...

Trending news