અમદાવાદમાં પ્રથમ વરસાદમાં જ તંત્રની ખુ્લ્લી પોલ, પૂર્વ વિસ્તારમાં ઠેર-ઠેર ભરાયા પાણી..

Monsoon 2024: Heavy rain leaves roads of Ahmedabad waterlogged

Trending news