અમદાવાદમાં પૂર્વ વિસ્તારમાં વરસાદી પાણી ભરાતા લોકો હેરાન-પરેશાન...

Moderate Rain in Ahmedabad leads to waterlogging in several places

Trending news