ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਬਾਹੀ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਸਿਰ, ਦੇਖੋ ਆਖ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ

Watch, Toddler gets his head stuck in Chair armrest, Parents quick thinking...!
0:37
1:4
1:1
0:36
2:3
0:26
0:59
1:6
0:32
2:28
0:35
1:9
2:1
0:40
0:53
0:34
0:40
0:47
1:10
0:36
1:27
0:45
0:45
1:8
1:8
0:34
1:6
1:15
1:2
0:43
toddler stuck his head,stuck in Chair armrest,who got head stuck,Viral Video,quick thinking,