ਧੂੰ ਧੂੰ ਕਰ ਫ਼ੂਕ ਗਈ ਕਾਰ, ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ!

Car caught Fire, the people present at the scene did not appear!
0:37
1:4
1:1
0:36
2:3
0:26
0:59
1:6
0:32
2:28
0:35
1:9
2:1
0:40
0:53
0:34
0:40
0:47
1:10
0:36
1:27
0:45
0:45
1:8
1:8
0:34
1:6
1:15
1:2
0:43
Car is on Fire,catches fire,Car goes up in flames,car went up in flames,,