રાજયમાં વરસાદી માહોલ યથાવત, સવારે 10 વાગ્યા સુધીમાં રાજ્યના 59 તાલુકામાં વરસાદ...

Monsoon 2024: Hevy rainfall in 59 talukas of Gujarat till now

Trending news